ĐẢNG ỦY THỊ TRẤN VẠN HÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG.

Đăng lúc: 06/09/2019 (GMT+7)
100%

Đảng bộ thị trấn Vạn Hà hiện có 530 đảng viên, sinh hoạt ở 10 chi bộ, trong đó có 6 chi bộ khu dân cư, 3 chi bộ nhà trường và 1 chi bộ HTX. Trong những năm qua, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo làm tốt công tác xây dựng đảng và nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên, vì vậy nhiều năm liền đảng bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện Kế hoạch số 116-KH/HU, ngày 02/7/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa về triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đảng ủy thị trấn Vạn Hà đã ban hành Kế hoạch số 21 – KH/ĐU, ngày 05 tháng 7 năm 2019 về việc thực hiện Chỉ thị số 28 – CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng.

Mục đích của đợt rà soát, sàng lọc này là nhằm nghiêm túc quán triệt, triển khai, thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, tổ chức đảng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc, gắn bó với nhân dân, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên. Qua đó xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc khắc phục những hạn chế, yếu kém và tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác kết nạp đảng viên; công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, đánh giá chất lượng đảng viên; công tác rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Căn cứ tình hình thực tế, các cấp ủy chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 28 đạt kết quả cao nhất.

Để làm tốt việc rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng, cấp ủy các chi bộ trực thuộc cần làm tốt một số nội dung sau:

1. Các cấp ủy tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, quán triệt đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc, gắn bó với nhân dân

Quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư khóa XII, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Bí thư "về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên..."; Kết luận số 29-KL/TW, ngày 31/01/2018 của Bộ Chính trị khóa XII; Kết luận số 38-KL/TW ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII); Kế hoạch số 34-KH/TU, ngày 28/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện khâu đột phá về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên; nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cán bộ; Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 23/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018- 2020, định hướng đến năm 2025,... nhằm xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc, gắn bó với nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ; vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; luôn phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

2. Chấn chỉnh công tác kết nạp đảng viên, khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng

- Cấp ủy các chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác kết nạp đảng viên và giới thiệu quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về đảng, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định. Đảng viên mới được kết nạp phải là quần chúng thực sự ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, có nhận thức đúng, đầy đủ về Đảng, động cơ vào Đảng đúng đắn.

- Thực hiện có hiệu quả Quy định số 05-QĐi/TW và Quy định số 06- QĐi/TW ngày 28/8/2018 của Ban Bí thư khóa XII; Kế hoạch số 85-KH/TU, ngày 02/5/2018 và Kế hoạch số 124-KH/TU ngày 10/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hằng năm, các cấp ủy, chi bộ phải xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu phát triển đảng viên mới; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, phát hiện nhân tố tích cực, gương mẫu trong phong trào, có uy tín trong nhân dân để có kế hoạch bồi dưỡng, tạo điều kiện phấn đấu trở thành đảng viên của Đảng.

- Công tác thẩm tra, xác minh lý lịch và lấy ý kiến nhận xét của tổ chức chính trị - xã hội đối với người được xem xét kết nạp vào Đảng phải được thực hiện đúng quy định. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; cấp ủy, chi bộ và người được giao thẩm tra phải chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra lý lịch, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội phải chịu trách nhiệm về nhận xét của mình đối với người được xem xét kết nạp vào Đảng.

3. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên

- Đổi mới và nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị, học tập nghị quyết đối với đảng viên. Chủ động khắc phục những biểu hiện phai nhạt lý tưởng, chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, vụ lợi, cá nhân, trung bình chủ nghĩa.

- Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 875-QĐ/TU, ngày 12/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định một số vấn đề về quản lý cán bộ, đảng viên; Quyết định số 1051-QĐ/TU ngày 01/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy định cấp uỷ viên cấp trên về dự sinh hoạt chi bộ; nhằm lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; tham gia ý kiến với chi bộ; thông tin về những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước; những vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ của chi bộ nơi cư trú và chi bộ được phân công phụ trách. Đồng thời kiểm tra, nghiên cứu, phát hiện tình hình; đề xuất các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc, nổi cộm ở cơ sở với cấp ủy cùng cấp.

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Kế hoạch số 66-KH/TU, ngày 27/11/2017 và Hướng dẫn số 03-HD/TU, ngày 29/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Coi trọng việc phân công công tác cho đảng viên, bảo đảm mọi đảng viên trong chi bộ đều được phân công nhiệm vụ phù hợp, trừ những đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt theo Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW, ngày 26/3/2009 và Công văn số 6257- CV/BTCTU, ngày 22/7/2009 của Ban Tổ chức tỉnh ủy.

- Cấp ủy các chi bộ thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý sinh hoạt đảng và chuyển sinh hoạt đảng, cấp ủy khi thực hiện việc chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên, phải thông báo bằng văn bản cho cấp ủy cơ sở nơi đảng viên được chuyển đến.

- Đảng ủy, UBNK Đảng ủy tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định về chế độ sinh hoạt đảng theo định kỳ, sinh hoạt chuyên đề và chế độ đóng đảng phí. Bảo đảm việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. Định kỳ 6 tháng, Đảng ủy phải tiến hành kiểm tra các chi bộ trong việc thực hiện quy định về chế độ sinh hoạt đảng và việc quản lý đảng viên; thông báo kết quả kiểm tra trong toàn đảng bộ và yêu cầu khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý đảng viên, bảo đảm đồng bộ, liên thông trong toàn Đảng. Sớm hoàn thành việc nâng cấp và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu đảng viên. Trong năm 2019 tiến hành tổng điều tra tình hình đội ngũ đảng viên.

4. Thực hiện công tác rà soát, sàng lọc đảng viên; kiên quyết, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng

- Đề cao tính kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình, nâng cao trách nhiệm đảng viên trong sinh hoạt chi bộ.

- Đảng ủy thường xuyên rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên ngay từ các chi bộ, kịp thời phát hiện và kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng bằng các hình thức thích hợp.

Trước mắt, từ nay đến ngày 02/9/2019, Đảng ủy tổ chức một đợt rà soát đội ngũ đảng viên, qua đó làm rõ những đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, những đảng viên không thực hiện đúng chế độ chuyển sinh hoạt hoặc đã chuyển sinh hoạt đảng, nhưng không nộp hồ sơ cho tổ chức đảng có thẩm quyền, những đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật nhà nước, những đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín trong nhân dân thấp, những đảng viên báo cáo xin đi làm ăn xa nhưng quá thời hạn và chưa được tổ chức đảng có thẩm quyền cho đi tiếp, bỏ sinh hoạt đảng không có lý do, không đóng đảng phí, không đủ tư cách để chọn lọc, đưa ra khỏi Đảng; khắc phục triệt để tình trạng dễ dãi, nể nang, né tránh trong công tác đánh giá, phân loại đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Để công tác kiểm tra, giám sát đạt kết quả cáo nhất, Đảng ủy đã giao cho Ban Tuyên giáo, UBKT Đảng ủy xây dựng Kế hoạch cụ thể, hướng dẫn MTTQ, các đoàn thể, các chi bộ trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị số 28 – CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 21 – KH/ĐU, ngày 05/7/2019 của Đảng ủy thị trấn Vạn Hà đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong thị trấn biết và tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất, từ đó nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên, chất lượng kết nạp đảng viên ở các chi bộ, kịp thời xử lý những đảng viên vi phạm, những đảng viên không còn tha thiết tham gia sinh hoạt, bỏ sinh hoạt nhiều kỳ không có lý do chính đáng, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, từng bước xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Văn Tuyên

Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

ĐẢNG ỦY THỊ TRẤN VẠN HÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG.

Đăng lúc: 06/09/2019 (GMT+7)
100%

Đảng bộ thị trấn Vạn Hà hiện có 530 đảng viên, sinh hoạt ở 10 chi bộ, trong đó có 6 chi bộ khu dân cư, 3 chi bộ nhà trường và 1 chi bộ HTX. Trong những năm qua, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo làm tốt công tác xây dựng đảng và nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên, vì vậy nhiều năm liền đảng bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện Kế hoạch số 116-KH/HU, ngày 02/7/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa về triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đảng ủy thị trấn Vạn Hà đã ban hành Kế hoạch số 21 – KH/ĐU, ngày 05 tháng 7 năm 2019 về việc thực hiện Chỉ thị số 28 – CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng.

Mục đích của đợt rà soát, sàng lọc này là nhằm nghiêm túc quán triệt, triển khai, thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, tổ chức đảng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc, gắn bó với nhân dân, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên. Qua đó xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc khắc phục những hạn chế, yếu kém và tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác kết nạp đảng viên; công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, đánh giá chất lượng đảng viên; công tác rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Căn cứ tình hình thực tế, các cấp ủy chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 28 đạt kết quả cao nhất.

Để làm tốt việc rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng, cấp ủy các chi bộ trực thuộc cần làm tốt một số nội dung sau:

1. Các cấp ủy tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, quán triệt đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc, gắn bó với nhân dân

Quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư khóa XII, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Bí thư "về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên..."; Kết luận số 29-KL/TW, ngày 31/01/2018 của Bộ Chính trị khóa XII; Kết luận số 38-KL/TW ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII); Kế hoạch số 34-KH/TU, ngày 28/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện khâu đột phá về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên; nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cán bộ; Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 23/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018- 2020, định hướng đến năm 2025,... nhằm xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc, gắn bó với nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ; vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; luôn phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

2. Chấn chỉnh công tác kết nạp đảng viên, khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng

- Cấp ủy các chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác kết nạp đảng viên và giới thiệu quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về đảng, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định. Đảng viên mới được kết nạp phải là quần chúng thực sự ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, có nhận thức đúng, đầy đủ về Đảng, động cơ vào Đảng đúng đắn.

- Thực hiện có hiệu quả Quy định số 05-QĐi/TW và Quy định số 06- QĐi/TW ngày 28/8/2018 của Ban Bí thư khóa XII; Kế hoạch số 85-KH/TU, ngày 02/5/2018 và Kế hoạch số 124-KH/TU ngày 10/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hằng năm, các cấp ủy, chi bộ phải xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu phát triển đảng viên mới; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, phát hiện nhân tố tích cực, gương mẫu trong phong trào, có uy tín trong nhân dân để có kế hoạch bồi dưỡng, tạo điều kiện phấn đấu trở thành đảng viên của Đảng.

- Công tác thẩm tra, xác minh lý lịch và lấy ý kiến nhận xét của tổ chức chính trị - xã hội đối với người được xem xét kết nạp vào Đảng phải được thực hiện đúng quy định. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; cấp ủy, chi bộ và người được giao thẩm tra phải chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra lý lịch, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội phải chịu trách nhiệm về nhận xét của mình đối với người được xem xét kết nạp vào Đảng.

3. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên

- Đổi mới và nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị, học tập nghị quyết đối với đảng viên. Chủ động khắc phục những biểu hiện phai nhạt lý tưởng, chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, vụ lợi, cá nhân, trung bình chủ nghĩa.

- Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 875-QĐ/TU, ngày 12/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định một số vấn đề về quản lý cán bộ, đảng viên; Quyết định số 1051-QĐ/TU ngày 01/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy định cấp uỷ viên cấp trên về dự sinh hoạt chi bộ; nhằm lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; tham gia ý kiến với chi bộ; thông tin về những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước; những vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ của chi bộ nơi cư trú và chi bộ được phân công phụ trách. Đồng thời kiểm tra, nghiên cứu, phát hiện tình hình; đề xuất các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc, nổi cộm ở cơ sở với cấp ủy cùng cấp.

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Kế hoạch số 66-KH/TU, ngày 27/11/2017 và Hướng dẫn số 03-HD/TU, ngày 29/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Coi trọng việc phân công công tác cho đảng viên, bảo đảm mọi đảng viên trong chi bộ đều được phân công nhiệm vụ phù hợp, trừ những đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt theo Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW, ngày 26/3/2009 và Công văn số 6257- CV/BTCTU, ngày 22/7/2009 của Ban Tổ chức tỉnh ủy.

- Cấp ủy các chi bộ thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý sinh hoạt đảng và chuyển sinh hoạt đảng, cấp ủy khi thực hiện việc chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên, phải thông báo bằng văn bản cho cấp ủy cơ sở nơi đảng viên được chuyển đến.

- Đảng ủy, UBNK Đảng ủy tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định về chế độ sinh hoạt đảng theo định kỳ, sinh hoạt chuyên đề và chế độ đóng đảng phí. Bảo đảm việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. Định kỳ 6 tháng, Đảng ủy phải tiến hành kiểm tra các chi bộ trong việc thực hiện quy định về chế độ sinh hoạt đảng và việc quản lý đảng viên; thông báo kết quả kiểm tra trong toàn đảng bộ và yêu cầu khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý đảng viên, bảo đảm đồng bộ, liên thông trong toàn Đảng. Sớm hoàn thành việc nâng cấp và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu đảng viên. Trong năm 2019 tiến hành tổng điều tra tình hình đội ngũ đảng viên.

4. Thực hiện công tác rà soát, sàng lọc đảng viên; kiên quyết, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng

- Đề cao tính kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình, nâng cao trách nhiệm đảng viên trong sinh hoạt chi bộ.

- Đảng ủy thường xuyên rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên ngay từ các chi bộ, kịp thời phát hiện và kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng bằng các hình thức thích hợp.

Trước mắt, từ nay đến ngày 02/9/2019, Đảng ủy tổ chức một đợt rà soát đội ngũ đảng viên, qua đó làm rõ những đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, những đảng viên không thực hiện đúng chế độ chuyển sinh hoạt hoặc đã chuyển sinh hoạt đảng, nhưng không nộp hồ sơ cho tổ chức đảng có thẩm quyền, những đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật nhà nước, những đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín trong nhân dân thấp, những đảng viên báo cáo xin đi làm ăn xa nhưng quá thời hạn và chưa được tổ chức đảng có thẩm quyền cho đi tiếp, bỏ sinh hoạt đảng không có lý do, không đóng đảng phí, không đủ tư cách để chọn lọc, đưa ra khỏi Đảng; khắc phục triệt để tình trạng dễ dãi, nể nang, né tránh trong công tác đánh giá, phân loại đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Để công tác kiểm tra, giám sát đạt kết quả cáo nhất, Đảng ủy đã giao cho Ban Tuyên giáo, UBKT Đảng ủy xây dựng Kế hoạch cụ thể, hướng dẫn MTTQ, các đoàn thể, các chi bộ trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị số 28 – CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 21 – KH/ĐU, ngày 05/7/2019 của Đảng ủy thị trấn Vạn Hà đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong thị trấn biết và tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất, từ đó nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên, chất lượng kết nạp đảng viên ở các chi bộ, kịp thời xử lý những đảng viên vi phạm, những đảng viên không còn tha thiết tham gia sinh hoạt, bỏ sinh hoạt nhiều kỳ không có lý do chính đáng, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, từng bước xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Văn Tuyên

Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT