DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN THIỆU HOÁ, NHIỆM KỲ 2020-2025

Đăng lúc: 16/05/2021 (GMT+7)
100%

ĐẢNG BỘ HUYỆN THIỆU HOÁ

ĐẢNG UỶ THỊ TRẤN THIỆU HOÁ

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

DANH SÁCH

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN THIỆU HOÁ

NHIỆM KỲ 2020-2025

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Ngọc Hiểu

HUV, Bí thư Đảng uỷ

2

Nguyễn Hữu Chí

PBT, Chủ tịch HĐND

3

Nguyễn Đình Lam

PBT, Chủ tịch UBND

4

Ngô Thị Dung

UVBTV, Chủ tịch MTTQ

5

Trịnh Thị Thu Hương

UVBTV, PCT HĐND

6

Hoàng Bình Thuỷ

Phó Chủ tịch UBND

7

Nguyễn Văn Tuyên

Phó Chủ tịch UBND

8

Vũ Đình Tháp

Chỉ huy trưởng QS

9

Nguyễn Tuấn Ngọc

Trưởng Công an

10

Trần Thị Huyền

BT Đoàn Thanh niên

11

Trần Thị lan

Chủ tịch Hội Phụ nữ

12

Đào Ngọc Cường

Chủ tịch Hội Nông dân

13

Nguyễn Văn Dương

CTHĐQT HTX DV NN Thiệu Hưng

14

Nguyễn Ngọc Thêm

CTHĐQT HTX DV NN Thiệu Đô

15

Nguyễn Chí Hùng

Bí thư chi bộ TK 4

Nguồn Văn phòng Đảng uỷ

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN THIỆU HOÁ, NHIỆM KỲ 2020-2025

Đăng lúc: 16/05/2021 (GMT+7)
100%

ĐẢNG BỘ HUYỆN THIỆU HOÁ

ĐẢNG UỶ THỊ TRẤN THIỆU HOÁ

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

DANH SÁCH

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN THIỆU HOÁ

NHIỆM KỲ 2020-2025

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Ngọc Hiểu

HUV, Bí thư Đảng uỷ

2

Nguyễn Hữu Chí

PBT, Chủ tịch HĐND

3

Nguyễn Đình Lam

PBT, Chủ tịch UBND

4

Ngô Thị Dung

UVBTV, Chủ tịch MTTQ

5

Trịnh Thị Thu Hương

UVBTV, PCT HĐND

6

Hoàng Bình Thuỷ

Phó Chủ tịch UBND

7

Nguyễn Văn Tuyên

Phó Chủ tịch UBND

8

Vũ Đình Tháp

Chỉ huy trưởng QS

9

Nguyễn Tuấn Ngọc

Trưởng Công an

10

Trần Thị Huyền

BT Đoàn Thanh niên

11

Trần Thị lan

Chủ tịch Hội Phụ nữ

12

Đào Ngọc Cường

Chủ tịch Hội Nông dân

13

Nguyễn Văn Dương

CTHĐQT HTX DV NN Thiệu Hưng

14

Nguyễn Ngọc Thêm

CTHĐQT HTX DV NN Thiệu Đô

15

Nguyễn Chí Hùng

Bí thư chi bộ TK 4

Nguồn Văn phòng Đảng uỷ

Từ khóa bài viết:

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT